số người tham gia lớp học

6924

500
pháp

1000
pháp

2000
pháp

5000
pháp

Khi số lượng Shaman tham gia lớp học đạt mốc, toàn bộ học viên sẽ nhận được phần thưởng khi game ra mắt.

tham gia lớp học cùng anh em

các lớp học trống


lớp học đông vui


Tên lớp

Số t.viên

Tham gia

Magna

17

gia nhập

Kororo

4

gia nhập

Legend

5

gia nhập

Cân Hết

3

gia nhập

Sugar

2

gia nhập

Call Me Top1

3

gia nhập

Tinh Nhuệ

2

gia nhập

Lính Đánh Thuê

6

gia nhập

Bunzzzz

2

gia nhập

Asakura Hao

5

gia nhập

Bắc Ninh

3

gia nhập

các lớp học đã đầy


Tên lớp

Số t.viên

Tham gia

test1

50

gia nhập

Vui Vẻ

50

gia nhập

shamanking

50

gia nhập

Gank Giám Thị

50

gia nhập

TOP

50

gia nhập

Zeus

50

gia nhập

Code vip

50

gia nhập

Turtle

50

gia nhập

B52

50

gia nhập

Pháp Sư

50

gia nhập

Học Viện

50

gia nhập

tính năng đặc biệt